Här ser du våra regulatoriska pressmeddelanden samt
våra kommande finansiella händelser.

Översikt

Finansiell kalender

DATUM HÄNDELSE
29 september, 2023 Euronics bolagsstämma där beslut om ev sammanslagning med Elons svenska verksamhet tas
16 november, 2023 Delårsrapport Q3 2023
28 februari, 2024 Bokslutskommuniké 2023 Elon AB
07 maj, 2024 Bolagsstämma Elon AB
Visa alla

IR kontakt

Camilla Waldmark

Mail: camilla.waldmark@elongroup.se

Telefon: 070-570 11 94

Styrelse & koncernledning

Bolagsstyrningens mål är att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt, men också att Elon följer de regler som finns.

Nyckeltal & rapporter

4,7
1,0 %
260+
900+
FILNAMN DATUM NEDLADDNING

Delårsrapport Q1 2023 Elon AB

16 maj, 2023

Delårsrapport Q2 2023 Elon AB

31 augusti, 2023

Bolagsstyrning

Elon är ett publikt bolag med säte i Stockholm, Sverige. Aktiebolagslagen utgör grunden för styrningen av bolaget. Därtill kommer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare följer styrningen bolagsordningen, interna instruktioner och policys samt rekommendationer som utges av relevanta organisationer.

De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, Vd-instruktionen samt policys och tillhörande riktlinjer.

Bolagstyrningsrapporter

För åren 2014 till 2020 finns bolagsstyrningsrapporten som en del av årsredovisningen. Årsredovisningen återfinns under Rapportarkiv. I  årsredovisningen återfinns även revisorernas uttalanden avseende bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstämmor

Årsstämman för räkenskapsåret 2022 hölls i Elons lokaler i Stockholm måndagen den 29 maj 2023. Här kan du läsa mer om vår årsstämma.

Valberedning

Elon AB ska ha en valberedning som består av minst fyra ledamöter. Här hittar ni mer om nuvarande valberedning.

Arvoden och ersättningar

Här presenteras riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter i styrelsen för Elon AB (publ).

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

Revision

Årsstämman utser årligen revisorer för moderbolaget. Vid årsstämman 2023-05-29 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisorer intill slutet av nästkommande årsstämma. 

Bolagsstyrningsrapport

FILNAMN DATUM NEDLADDNING

Bolagsstyrningsrapport 2022

28 april, 2023

Bolagsordning

28 mars, 2022

Bolagsstyrningsrapport 2021

07 mars, 2022

Policies

FILNAMN DATUM NEDLADDNING

Bolagsstyrningspolicy

19 oktober, 2022

Code of conduct - Uppförandekod

16 december, 2022

Informationspolicy

19 oktober, 2022

Integritetspolicy - elongroup.se

16 december, 2022

Visselblåsarpolicy

16 december, 2022