Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bolagskoden, som en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor.

Bolagsstyrningsdokument