Aktieinformation

Elons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap och har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 2009. Emissionskursen var 50 kronor. 
Bolagets aktiekapital uppgår den 31 december 2022 till 14 860 343 SEK med kvotvärde 2,50 SEK per aktie.  

Per den 16 maj 2022 genomfördes en apportemission i Elon AB genom en riktad nyemission till Elon Group Holding AB på totalt 9 659 223 aktier. Som betalning för aktierna erhölls aktierna i bolaget Elon Group AB. Värderingen för bolaget sattes till 579,6 MSEK motsvarande 60,00 SEK per aktie.  

Aktiekursen den 31 december 2022 var 39,50 (86,20) kronor. Vid detta datum uppgick Elons börsvärde till 587,0 (448,3) MSEK.