Bolagsstämmor

Elons årsstämma hålls i Stockholm under första halvan av kalenderåret. Tid och ort för stämman samt information om aktieägares rätt att få ärende behandlat på stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapportens publicering. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

Det högsta beslutande organet är årsstämman (den ordinarie bolagsstämman) som normalt hålls i slutet av april eller början av maj. Årsstämman utser varje år styrelse, styrelseordförande och revisorer för Elon AB. Vidare beslutar årsstämman hur vinstmedlen ska disponeras. Andra frågor som förekommer är frågor som är obligatoriska punkter enligt aktiebolagslagen.


FILNAMN NEDLADDNING


FILNAMN NEDLADDNING

Kallelse

Valberedningens motiveringFILNAMN NEDLADDNING

Bolagsordning

Ersättningar