Bolagsstämmor

Elons årsstämma hålls i Stockholm under första halvan av kalenderåret. Tid och ort för stämman samt information om aktieägares rätt att få ärende behandlat på stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapportens publicering. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

Det högsta beslutande organet är årsstämman (den ordinarie bolagsstämman) som normalt hålls i slutet av april eller början av maj. Årsstämman utser varje år styrelse, styrelseordförande och revisorer för Elon AB. Vidare beslutar årsstämman hur vinstmedlen ska disponeras. Andra frågor som förekommer är frågor som är obligatoriska punkter enligt aktiebolagslagen.


FILNAMN NEDLADDNING

Pressmeddelande - kommuniké från Elons stämma 29 maj 2023

Kallelse Elon AB Årsstämma 2023

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023

Fullmakt inför årsstämman 2023

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning 2023

Ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare 2023

Ersättningsrapport 2022

Revisors yttrande kring efterlevnad av riktlinjernaFILNAMN NEDLADDNING

Kallelse

Valberedningens motiveringFILNAMN NEDLADDNING

Bolagsordning

Ersättningar