Arvoden och ersättningar

Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter i styrelsen för Elon AB (publ).

Enligt aktiebolagslagen 8 kap. 51 – 53 §§ ska styrelsen upprätta riktlinjer avseende lön och annan ersättning till styrelseledamöter, VD och vice VD.  

Vid Bolagets årsstämma den 26 april 2017 fastställdes en instruktion för Bolagets ersättningsutskott. Instruktionen reglerar hur ersättningen till VD ska utformas. Tillsammans med anställningsavtal utgör instruktionen en fullständig reglering av VD:s ersättning och villkor.    

Nedan regleras hur ersättning till Bolagets styrelseledamöter ska regleras. Ersättningens utformning ska följa Svensk Kod för Bolagsstyrning och Aktiebolagslagen.  

Bolagets valberedning ska utarbeta förslag till arvoden till styrelsens ledamöter. Detta förslag ska sedan framläggas för beslut på Bolagets stämma.  

Ersättningen ska utformas på sådant sätt 
- att ersättningen utgör skälig ersättning för nedlagt arbete, 
- att ersättningen är marknadsmässig vid jämförelse med liknande bolag, 
- att ersättningen utgör en inspiration för engagerad insats i Bolagets styrelsearbete. 

Genom rekrytering och arvodering på sådant sätt att styrelseledamöterna starkt kan bidraga till utveckling av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga utveckling och hållbarhet, kan ersättningen till ledamöterna främja Bolagets utveckling.