Valberedning

Elon ska ha en valberedning som består av minst fyra ledamöter. Bolagets största ägare tillsätter två ledamöter, bolagets övriga större ägare tillsätter två ledamöter, samtliga tillgodoser bolagets intresse av väl kvalificerade ledamöter.

Valberedningens uppgifter

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Ordförande vid årsstämma
  • Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning mellan
    ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete
  • Arvodering av revisor
  • Val av revisor
  • Valberedningsregler
  • Förslag till valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedning för 2024 års bolagsstämma består av:

Mikael Hanell
Ordförande
Tel: 0709-52 29 70
E-post: mbhanell@gmail.com

Alexander Oker-Blom
Ledamot
Tel: 0705-83 74 00
E-post: alexander.oker-blom@alted.se

Robert Asplund
Ledamot
Tel: 0702-20 30 15
E-post: robert.asplund@lindahls.se

Pierre Mayr
Ledamot
Tel: 0705-14 02 82
E-post: pierre.mayr@elon.se

Håkan Lissinger
Sekreterare utan rösträtt