Bolagsordning

I bolagsordningen ska anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt styrelsens sammansättning.

Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordning.

Elons bolagsordning är antagen vid bolagsstämma den 28 mars 2022. Organisationsnumret är 556065-4054.