Revision

Vid årsstämman 2023-05-29 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisorer intill slutet av nästkommande årsstämma. 

Ernst & Young har utsett Johan Eklund till huvudansvarig revisor. 

Årsstämman utser årligen revisorer för moderbolaget. Revisionsbolaget Ernst & Young medJohan Eklund är valda revisorer för räkenskapsåret 2023. Arbetet utöver revision handlar i första hand om frågeställningar beträffande konsultationer i skattefrågor samt redovisningsreglerna IFRS. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av revisionsbyråns interna policys. 

Revisionsutskott

Styrelsen har som förslag att inrätta ett revisionsutskott bestående av Håkan Lissinger och Piere Mayr med Alexander Oker-Blom som suppleant. 

Alla tre kommer att kallas till de möten som hålls. Vidare kan Peter Brodén och Anders Löthgren adjungeras. Revisorn Johan Eklund kallas vid lämpliga tillfällen. 

Revisionsutskottet ska bland annat bereda frågor enligt nedan:   

1. övervaka tillämpningen av bolagets redovisningsprinciper; 
2. övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet; 
3. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering;  
4. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet, samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll;  

5. granska och övervaka revisorns arbete, opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision; och 

6. biträda vid upprättandet av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval, inklusive att lämna rekommendation till valberedningen om revisor, såsom tillämpligt. 
 
Revisionsutskottet ska även hålla sig uppdaterad vad gäller utveckling och uppdatering av tillämpliga revisionsregler och andra relevanta bestämmelser. Om det bedöms vara nödvändigt ska expertis anlitas för att handleda och utbilda revisionsutskottet i ärenden relaterade till dess skyldigheter.